کاظم مصطفوی: فریضه «طبیعی» سرنگونی هواپیمای مسافری، موج پرت و پلاگویی های حضرات و مشتلق های بعدییک رأس آخوند ـ جانور به نام هادی صادقی که عنوان «معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه» را هم یدک می کشد به صریح ترین وجه ماهیت تألمات مقامات مختلف رژیم را از کشته شدن مسافران هواپیمای ساقط شده اوکراینی برملا کرده است.


این روزها که مردم دردمند ایران به خیابانها آمده و خونخواه چهار دهه کشتار به خون خفتگان خویش و نفی تمامیت ریا و تزویر حکومت جنایتکار ولایت فقیه شده اند، در هر گام به حقانیت مقاومتی که چهل سال تحت تعقیب و اعدام و حذف با انبوه غیر قابل تصوری از دروغ و جعل واتهام بوده پی میبرند.

صفحه1 از833